Click to listen highlighted text!

– 2022, Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krasnobród”, Rządowy Fundusz Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”

 

W Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie w dniu 23 marca br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krasnobród”. Umowę podpisał Pan Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Nowak – Skarbnika Gminy, a Firmą Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, reprezentowaną przez: Pana Marcina Basaka– Prezesa firmy.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
Zadanie 1: „Budowa drogi gminnej nr 112305L (ul. Słoneczna) i odcinka drogi nr 112304L
(ul. Łąkowa) w miejscowości Krasnobród”,
 której zakres robót obejmuje w szczególności:

  1. branża drogowa:

– wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej i Łąkowej o łącznej długości 866,39m
i szerokości 5m. Początek zakresu ul. Słonecznej od km 0+002,60 do km 0+467,14 oraz od km 0+000,00 do km 0+114,11 o łącznej długości 581,25 m wraz z łącznikiem od ulicy Słonecznej
o długości 74,29 m. Początek zakresu ulicy Łąkowej od km 0+114,11 do km 0+324,96 o łącznej długości 210,85 m;
– wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
– wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem;

  1. branża sanitarna:

– wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
– przebudowa sieci gazowej.
Zadanie 2: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 0+006.50 do km 0+204.90”, której zakres robót obejmuje w szczególności:

  1. branża drogowa:

– wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowej od km 0+006,50 do km 0+204,90
o długości 198,40 m i szerokości zmiennej od 3,00 do 5,00m;
-wykonanie zjazdów z kostki betonowej brukowej;
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Zamościu.
Wartość podpisanej umowy wynosi 1 944 625,66 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 23.11.2022 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”.
Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł
Wkład własny: 144 625,66 zł

 


Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!