Click to listen highlighted text!

– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie MPZP, to akt prawny, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, a także określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tworzony jest przez radę miasta lub gminy, a wszystkie jego ustalenia są wiążące.

Sprawdź MPZP w gminie:

https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_krasnobrod

Jak zmienić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

W celu zmiany przeznaczenia terenu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Do czego jest potrzebne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być przydatne:

 • podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej,
 • w banku, przy okazji starania się o kredyt,
 • w instytucjach przy okazji starania się o dofinansowanie.

Do czego jest potrzebny jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wypis i wyrys z MPZP, dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym starostwie. Jest niezbędny na początkowym etapie załatwiania zgód i pozwoleń w procesie inwestycyjnym.

Jak sprawdzić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Krasnobrodzie?

 1. Na stronie internetowej https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_krasnobrod
 2. Na portalu Geoportal.gov.pl https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie/wypis i wyrys?

Jednostką przyjmującą i rozpatrującą wnioski o wydanie zaświadczenia oraz wypis i wyrys jest Urząd Miejski w Krasnobrodzie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej um@krasnobrod.pl

Jakie poniesiesz koszty?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie banku lub przelewem – na konto bankowe Urzędu Miejskiego.

Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi (o opłacie dowiesz się na miejscu):

 • 30 zł za wypis z mpzp do 5 stron,
 • 50 zł za wypis z mpzp powyżej 5 stron,
 • 20 zł za każdą stronę A4 wyrysu z mpzp, nie więcej niż 200 zł.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości, czyli inaczej podział ewidencyjny lub geodezyjny, polega na określeniu innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości.

Podział musi się odbyć w dotychczasowych granicach nieruchomości oraz bez zmiany jej właściciela. Taka sytuacja ma miejsce na przykład, gdy z jednej działki, poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających, tworzone są dwie działki.

Podział nieruchomości – krok po kroku

1.      Przygotuj i złóż wniosek o podział nieruchomości – I etap postępowania (Wzór znajdziesz poniżej) 

Wniosek o podział nieruchomości złóż do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem. Złożenie wniosku rozpoczyna I etap postępowania w sprawie podziału nieruchomości. I etap kończy się zaopiniowaniem wstępnego projektu podziału.

 1. Urząd opiniuje wstępny projekt podziału nieruchomości

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z przepisami odrębnymi albo z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opinia wydawana jest w drodze postanowienia. Możesz złożyć na nią zażalenie, za pośrednictwem urzędu, który wydał postanowienie. Zażalenie złóż w terminie 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

Zażalenie rozpatruje właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego wstępny projekt podziału, możesz opracować nowy wstępny projekt podziału, a następnie złożyć nowy wniosek o podział nieruchomości.

3.      Geodeta przygotowuje operat podziału nieruchomości

Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału geodeta przystępuje do prac geodezyjnych, które zgłasza w starostwie.

 1. Złóż operat podziału nieruchomości – II etap postępowania (Wzór wniosku o wydanie decyzji znajdziesz poniżej)

Po otrzymaniu od geodety operatu podziału nieruchomości, przyjętego przez ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, złóż go do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem o podział nieruchomości wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 1. Urząd ocenia wniosek merytorycznie i wydaje decyzję

Organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli wniosek oraz załączniki spełniają wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję zatwierdzającą podział.

Wnioskodawca oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji dotyczącej zezwolenia na podział nieruchomości. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1590

 

Decyzja_podział_wniosek

Klauzula Informacyjna – RODO

Odwołanie_od_decyzji_wniosek

Postanowienie_podział_wniosek

Wypis_wyrys_wniosek

Zaświadczenie_wniosek

Zmiana_zapisów_wniosek

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!