Click to listen highlighted text!

– Burmistrz Krasnobrodu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (19.04.2024 r.) Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej

SG.2110.1.2024
BURMISTRZ KRASNOBRODU
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (19.04.2024 r.)
Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:
I. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych  w art. 11 ust .2 i 3 ustawy  z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530.),
• wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym: finanse, rachunkowość, ekonomia, prawo podatkowe.
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
II. Wymagania dodatkowe:
• znajomość regulacji prawnych  z zakresu:, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
• komunikatywność,  odporność na stres,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość obsługi komputera.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
• Prowadzenie księgowości podatkowej.
• Podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie należności stanowiących dochody budżetowe gminy.
• Zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych oraz zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym.
• Rozliczanie sołtysów oraz naliczanie prowizji sołtysom i inkasentom za inkaso zobowiązań podatkowych.
• Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie księgowości podatkowej.
• Prowadzenie całości spraw związanych z podatkiem od środków transportowych.
• Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. kadrowych i administracyjnych.
• Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy zleconych przez Burmistrza.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu nauki i  stażu   pracy,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  (kserokopia dyplomu  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) ,
• kwestionariusz osobowy, osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych   oraz korzysta z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji      (oświadczenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie – menu „Informacja w Urzędzie”>”Nabory”).
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
• praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń biurowych, w tym komputera powyżej 4 godzin
• praca w siedzibie Urzędu  i poza siedzibą,
• bezpośredni kontakt z interesantami,
VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród  –  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy  ds. księgowości podatkowej” w  terminie do  30 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
VIII. Inne informacje:
Osoby , które spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowane telefonicznie bądź e-mailem o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana  oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
       Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacje związane z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem  (84) 6607691.
Klauzula informacyjna dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie i kierownicze stanowisko      w jednostkach organizacyjnych Gminy dostępna jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie – menu „Informacja w Urzędzie”>”Nabory”.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej http://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Krasnobród, dnia 19 kwietnia 2024 r.
Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

SG.2110.1.2024                                             Krasnobród, dnia  09 maja  2024 r.

 

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

Stanowisko: Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:                     

Izabela Dobek zam. Krasnobród

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, oraz uzyskała najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                        Burmistrz Krasnobrodu

                                                        /-/ Kazimierz Misztal

 

 

 

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!