Click to listen highlighted text!

– Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020

BURMISTRZ   KRASNOBRODU

 

Działając  na podstawie  art. 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie / tekst jednolity  Dz.U z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm./

 

ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego  na rok 2020

 

I-  Rodzaj  zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– Organizacja  i prowadzenie  zajęć  sportowo-rekreacyjnych oraz  wychowawczych  dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród.

 

II Wysokość   środków  publicznych  przeznaczonych  na realizację  zadania  

                                                             – 50.000zł

 

III. Zasady  przyznawania  dotacji:

 1. Złożenie ofert przez uprawnione podmioty  tj.

organizacje pozarządowe,

– podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Złożone oferty zawierają w szczególności:

–  Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

–  Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,

–  Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,

–  Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie,

którego  dotyczy zadanie  publiczne,

–  Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości  środków finansowych  na

realizację  danego zadania  pochodzących  z innych źródeł,

–  Deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie  wzorów ofert i ramowych  wzorów umów  dotyczących realizacji  zadań publicznych  oraz  wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2018 roku, poz. 2057/

 

Terminy i warunki realizacji  zadania.

Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.

Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2020 roku.

 

Termin składania ofert.

Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ z dopiskiem

”Oferta  na konkurs zadania pożytku  publicznego Organizacja  i prowadzenie  zajęć  sportowo-rekreacyjnych oraz  wychowawczych  dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród” – bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/ w terminie do dnia 20 lutego 2020  roku do  godz. 15.30.

Do  oferty należy dołączyć /wymagane załączniki/:

a/ aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji /odpis musi być zgodny z aktualnym stanem  prawnym  i faktycznym,

b/ statut

Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Oferty podlegają  ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne
 3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zarządzeniem.
 4. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej.
 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Krasnobrodu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Decyzja Burmistrza Krasnobrodu o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania.
 7. Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 9. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 10. Burmistrz Krasnobrodu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:
 11. braku ofert,
 12. gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 Burmistrz Krasnobrodu podejmie decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu ofert.
 14. Warunkiem zawarcia umowy jest podanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 16. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania ze środków budżetu Gminy Krasnobród:
 1. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie,
 2. transport na zawody,
 3. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników,
 4. niezbędne stroje sportowe,
 5. niezbędny sprzęt sportowy,
 6. dyplomy, puchary, medale

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki konkursu   zostaną  ogłoszone  niezwłocznie  po wyborze  oferty:

– w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

– na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie

– na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie

 

VII. Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.

W 2019  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  50.000 zł

 

Lp. Kryterium oceny formalnej Tak/nie Uwagi
1. Oferta wpłynęła  w terminie. Tak/nie  
2. Oferent jest podmiotem uprawnionym w świetle art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tak/nie  
3. Oferta została złożona na obowiązującym  druku. Tak/nie  
4. Zadanie mieści się   w działalności statutowej organizacji Tak/nie  
5. Termin realizacji zadania jest  zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu. Tak/nie  
6. Wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania, określonej w ogłoszeniu konkursowym. Tak/nie  
7. Zadanie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Tak/nie  
8. Oferta i załączniki /kserokopie/ zostały podpisane przez osobę/y uprawnione. Tak/nie  
9. Oferta zawiera  wymagane załączniki:

1/ Aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji  potwierdzający  status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

2/ Stosowne oświadczenie i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu /jeśli dotyczy/

Tak/nie  
10. Załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. Tak/nie  
11. Oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Tak/nie  

 

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Maksymalna liczba punktów
1. Możliwość  realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę, w tym:

Ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

 

Ocenia proponowaną  jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

 

Uwzględnia analizę i ocenę  realizacji zleconych zadań  publicznych w przypadku organizacji pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w  latach poprzednich realizowały  zadania publiczne, biorąc pod uwagę  rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji.

 

Ocenia przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  na realizację zadania publicznego,

 

Uwzględnia planowany przez organizację  pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 

 

0-5

 

 

0-5

 

 

0-5

 

 

 

 

 

0-5

 

 

0-5

 

 

 

0-5

 

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!