Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.2.11.2023 „Organizacja wycieczek jednodniowych dla seniorów z Gminy Krasnobród”

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 
nr I.271.2.11.2023
na wykonanie usługi: „Organizacja wycieczek jednodniowych dla seniorów z Gminy Krasnobród” w ramach projektu: „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Szanowni Państwo,
Gmina Krasnobród zwraca się z prośbą o wycenę usługi „Organizacja wycieczek jednodniowych dla seniorów z Gminy Krasnobród” w ramach projektu: „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”.

  •  Tryb postępowania:
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
  2. Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
    11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.
  3. Niniejsze Zapytanie:

-zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440  Krasnobród,
-zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.krasnobord.pl w zakładce   „Ogłoszenia”, następnie „Przetargi”
-przekazuje się zaproszenie do składania ofert do min. 3 potencjalnych wykonawców.
Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o dostarczenie oferty na załączonym formularzu do dnia 20.06.2023 r. do godz. 10:00 w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem “Oferta na organizację wycieczek jednodniowych dla seniorów z Gminy Krasnobród” pod adresem Urząd Miejski w Krasnobrodzie, 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród lub za pośrednictwem adresu email Zamawiającego: zamowienia@krasnobrod.pl. Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem poczty email Zamawiającego należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZENANANI RYNKU NR I.271.2.11.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 -SOPZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3- OŚWIADCZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 4 -OŚWIADCZENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!