Click to listen highlighted text!

– Ogłoszenie Burmistrza Krasnobrodu

BURMISTRZ   KRASNOBRODU
Działając  na podstawie  art. 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o organizacjach pożytku  publicznego i o  wolontariacie /Dz.U. z 2003roku nr 96, poz.873 z późn. zmianami/
ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego na rok 2007
– Organizacja  i prowadzenie  zajęć  sportowych oraz  wychowawczych  dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród   promujących  zdrowy styl  i tryb życia  oraz  udział  w zawodach  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego- 35.000zł
Podmiotami  uprawnionymi  do złożenia  oferty są:
– organizacje pozarządowe,
– podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
– jednostki  podległe  organom  administracji  publicznej  lub przez nie nadzorowane.
Oferty  można składać  bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3-go Maja 36
22-440 Krasnobród
Szczegółowe informacje  dotyczące  realizacji  zadania publicznego.
Oferta  powinna zawierać w szczególności:
1/ Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2/ Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,
3/ Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,
4/ Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie,
którego zadanie dotyczy,
5/ Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie  zadania, w tym  o wysokości  środków finansowych uzyskanych na realizację
danego zadania z innych źródeł,
6/ Deklaracja o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27  grudnia 2005r. w sprawie  wzoru oferty  realizacji zadania  publicznego, ramowego  wzoru umowy o wykonanie  zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2005r.  Nr 264, poz.2207/
Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ na adres  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/ w terminie do dnia  28  marca  2007  roku.
Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez Zespół Opiniujący  powołany Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.
Termin, tryb i kryteria  wyboru ofert:
Przy rozpatrywaniu ofert  dotyczących realizacji  zadania uwzględnia się w szczególności:
1/ Osiągnięcia klubów sportowych we Współzawodnictwie Sportowym w roku składania  wniosku. Stan organizacyjny  podmiotu w tym w szczególności: kadra trenerska, możliwości finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania  podmiotem, jakość prowadzonego  szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo  w imprezach sportowych, możliwości rozwoju  podmiotu, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach sportowych, podejmowanie przez  podmiot  działań  zmierzających do pozyskiwania  pozabudżetowych środków finansowych.
2/ Rzetelność w wywiązywaniu się  ze zobowiązań  finansowych  wynikających z umów zawieranych z  Gminą Krasnobród w latach poprzednich,
3/ Wiarygodność przedsięwzięcia / ocena  dotychczasowej współpracy, analiza  zasobów rzeczowych i kadrowych organizatorów/.
3. Znaczenie  zadania dla realizowanych w mieście kierunków i celów.

Warunki przyznania dotacji:
Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.
Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2007 roku.
Wyniki konkursu  ofert   zostaną  podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.
W 2006  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  40.000zł
Burmistrz  Krasnobrodu
/-/ Janusz Oś

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!