Click to listen highlighted text!

– 2023-04-23 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 19.04.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe “Do źródeł”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. “Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Krasnobrodzie”, zgłoszonego w  trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 571.0 przez Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe “Do źródeł”, z siedzibą w Krasnobrodzie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000291729, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej  https://krasnobrod.pl/, w zakładce Organizacje pozarządowe – Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać  w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, w godzinach pracy, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: dsikora@krasnobrod.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród – decyduje data wpływu.

2024-04-17 UPROSZCZONA OFERTA

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!