Click to listen highlighted text!

– „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania: 92 000 zł

Całkowita wartość zadania : 115 000 zł

Data podpisania umowy: 15 marca 2024 r.

 

Gmina Krasnobród zawarła w dniu 15.03.2024r. umowę w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu “Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024. Zadanie opiewa na kwotę 115 000 zł,     tj. dotacja celowa 92 000 zł oraz środki własne 23 000 zł. Zakres umowy określa Uchwała Nr 149 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole       i w domu” na lata 2024-2028 z dnia 23 sierpnia 2023r. Realizacja Programu odbywa się z zachowaniem zapisów ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

Kryterium dochodowe w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” wynosi 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200,00 zł dla osoby w rodzinie na podstawie Uchwały Nr  XLVIII/356/2023 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego     w dniu 07.12.2023r. pod pozycją 7331).

Zachęcamy do składania wniosków na dożywianie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!