Click to listen highlighted text!

– 2019, Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród”

 

 Projekt pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobródjest zgodny
z zadaniami z zakresu projektu grantowego określonymi w ogłoszeniu naboru wniosków
o powierzenie grantów.

 

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowym „Do źródeł” reprezentowane przez p. Agnieszkę Adamczuk -Prezesa Zarządu podpisało w dniu 8 kwietnia umowę na dostawę i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) nad Zalewem
w Krasnobrodzie w ramach grantu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Krasnobród” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”.

Wykonawcą siłowni zewnętrznej będzie firma Apis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Jarosławiu. Przedmiot umowy realizowany jest w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku nr 2/2020/RIT z dn. 11.03.2020 r. pn. „Dostawa i montaż elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) nad Zalewem w Krasnobrodzie.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu elementów infrastruktury turystycznej (elementy siłowni zewnętrznych) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, działkach o nr ewidencyjnych 1188, 1267/7, 1281/1 w miejscowości Krasnobród do dnia 15.05.2020 r.

Wartość umowy: 22 644,30 zł.

 

 


Projekt wpisuje się w złożenia Przedsięwzięcia 3.1.2. tj. Poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD. Liczne atrakcje turystyczne na obszarze Gminy Krasnobród powinny być łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane. Infrastruktura jest bazą dla rozwoju turystyki aktywnej, która na Roztoczu cieszy się bardzo dużą popularnością. Szlaki turystyczne powinny być odpowiednio przygotowane
i wyposażone w elementy małej architektury tj. ławki, tablice informacyjne czy też elementy siłowni zewnętrznych co wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, LGD „Nasze Roztocze”.

Realizacja zadania pozwoli na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przy szklaku nordic walking tj. trasa zielona – wokół korony zalewu, poprzez zakup ławek, tablic oraz elementów siłowni zewnętrznych. Planowane do realizacji zadanie w ramach projektu grantowego ma na celu wyposażenie istniejącego szlaku turystycznego w infrastrukturę turystyczną, tak aby turysta mógł dotrzeć
do zamierzonego celu, a po drodze spotkał odpowiednio przygotowane miejsce odpoczynku.

 

Sposób realizacji. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez:

  • wyposażenie szlaku turystycznego pieszego w infrastrukturę turystyczną (ławki, tablice informacyjne, elementy siłowni zewnętrznych itp.) – 12 ławek, elementy siłowni zewnętrznych – 5 szt. i 2 zestawy,
  • Poprawę oznakowania szlaków (ustawienie tablic informacyjnych z mapą szlaku, wykazem atrakcji, mapą turystyczną, opisem  krajoznawczym, zdjęciami, dane teleadresowe Grantobiorcy, itp.) – 2 tablice z mapą.

Tym samym, zakres projektu grantowego jest zgodny z zakresem projektu określonym
w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów.

 

Planowane działania

Planuje się realizację operacji w miejscowości Krasnobród, na działkach o numerach ewidencyjnych 1188, 1267/7, 1281/1 będących własnością Gminy Krasnobród.  Działki zostały użyczone Stowarzyszeniu na podstawie stosownej umowy użyczenia, na potrzeby realizacji projektu na okres wykraczający poza przewidzianą trwałość realizacji projektu. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup i montaż elementów małej infrastruktury turystycznej tj. ławki -12 szt., tablice -2 szt., elementy siłowni zewnętrznych -5 szt. i 2 zest. W ramach zadania przewidziane jest także zlecenie wykonania grafiki i mapy na tablice informacyjne na których znajdować się będą szlaki i mapy turystyczne/lub jej fragmenty, opis krajoznawczy, zdjęcia, schemat, dane teleadresowe Grantobiorcy, itp.

Projektowane ławki, tablice i siłownia zewnętrzna zostaną zlokalizowane w odpowiedniej odległość od granic działki, odległość ta będzie wynosić minimum 3,0 m. Montaż nie będzie wymagał ingerencji w drzewostan. Lokalizacja urządzeń będzie zaplanowana tak, aby urządzenia nie kolidowały ze sobą i dawały możliwość swobodnego przemieszczania się, przy jednoczesnej bliskości wszystkich sprzętów. Urządzenia zostaną zamontowane
z zachowaniem odpowiedniej strefy bezpiecznej i będą posiadały wszelkie certyfikaty oraz świadectwa dopuszczające do użytkowania.

Zostaną zamontowane następujące urządzenia:

  1. Ławka z oparciem -12 szt.
  2. Tablica -2 szt.
  3. Wioślarz -1 szt.
  4. Wahadło + biegacz + twister -1 szt.
  5. Odwodziciel i steper  -1 szt.
  6. Twister i wahadło -1 szt.
  7. Zestaw 1 do ćwiczeń -1 zes.
  8. Zestaw 2 do ćwiczeń -1 zes.

Nastąpi poprawa standardów infrastruktury sieciowej, która będzie bardziej doposażona  poprzez montaż ww. elementów.

 

Dofinansowanie: 44.935,00 zł

Całkowity koszt projektu: 47.300,00 zł 

Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.05.2020 r. 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!