Click to listen highlighted text!

– 2021, Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”, Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG


Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”

Dofinansowanie: 812 605,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 625 210,48 zł


Krótki opis zadania:

Długość odcinka przebudowanej drogi:   714,50m
Nr drogi:  110829L,
Parametry technicznie tj. szerokości jezdni: szerokości pasa drogowego do szerokości podstawowej 5,50m o przekroju ulicznym,
-infrastruktury dla ruchu pieszych oraz rowerzystów: chodnik łączący ciąg z istniejącym chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 849, o szerokości 2.00m, usytułowany przy prawej krawędzi jezdni. Dla bezpieczeństwa użytkowników, projektowany chodnik łączy się także z chodnikiem na terenie Gminy Adamów. Dla obsługi ruchu pieszego w rejonie km 0+428 jest przejście dla pieszych,  przyjęto także rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością i bezpieczeństwa tj. zastosowanie znaków drogowych pionowych m.in. znaki w rejonie przejścia dla pieszczych. Jednocześnie, zastosowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery energochłonne.
-z określeniem jej parametrów technicznych:
pobocza: szerokość poboczy: 0,75m, wzmocnienie i zabezpieczenie skarp, zmiana istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego na nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S, zwiększając przy tym nośność do 100kN/oś, droga o kategorii ruchu KR 2.
-wyposażenia technicznego dróg:
-odwodnienie: Utrzymany został system istniejącego odwodnienia powierzchniowego. Dla odprowadzenia wód opadowych z jezdni zamontowano odwodnienie liniowe w rejonie km 0+043 i 0+336 skierowane do przydrożnych rowów.
-oświetlenie: W ramach prac branży elektrycznej wykonano budowę oświetlenia ulicznego na odcinku planowanej drogi. Prace polegały na przygotowaniu tras kablowych, ułożeniu kabli oraz montażu i ustawieniu słupów oświetleniowych okrągłych o wysokości 7m -24 szt.. Jednocześnie, zastosowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych, 2 szt. o wys. 5m.
-obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (parkingi, zatoki autobusowe, perony): nie dotyczy
-urządzenia brd: oznakowanie poziome i pionowe B-18 (5t) i B-33(30km/h) ograniczające prędkość jazdy. Wykonano aktywne przejście dla pieszych.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Krasnobód, 22.11.2021 r.
Odbiór końcowy rozbudowy drogi w Kaczórkach 
W dniu 22-11-2021 r. odbył sie odbiór końcowy zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.
Zadanie rozpoczęto w dniu 24.06.2021 r.
Zadanie zakończono w dniu 10.11.2021 r.
WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
1. Marcin Basak – Prezes Zarządu
2. Piotr Łyś – Kierownik budowy
Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi1 321 309,33 zł netto i 1 625 210,48 zł brutto.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Krasnobód, 11.06.2021 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą 

 

W dniach 11 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki”. Przy podpisaniu umowy obecny był Pana Kazimierz Misztal –Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pana Tomasza Maruszka – Z-cy Skarbnika Gminy, a spółką pod nazwą „ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Zamościu, reprezentowanego przez Pana Stanisława Bidę-Wiceprezesa firmy.

Obecnie trwają prace i obejmują w szczególności:
− rozbudowę drogi o długości 714,50m i szerokości podstawowej 5,50 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego, której początek zlokalizowany jest w km 0+013.00 w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 849 (przy granicy pasa drogowego), natomiast koniec inwestycji zlokalizowany jest w km 0+727.50, na granicy Gmin Krasnobród i Adamów;
− wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
− wykonanie zjazdów zbiorczych i leśnych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz gospodarczych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
− przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych;
− budowę kanału technologicznego;
− przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego;
− wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z remontem rowów przydrożnych i zabezpieczenie części skarp;
− urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Wartość podpisanej umowy wynosi 1 625 210,48 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie do 11 listopada 2021 r.
Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

 

____________________________________________________________________________________________________________

Krasnobód, 10.05.2021 r.

Podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowę drogi w Kaczórkach 

 

10 maja 2021 została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim,  o dofinansowanie zadnia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”. Wojewoda udzielił Gminie Krasnobród dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Dróg.

Zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50.

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!