Click to listen highlighted text!

– 2021, Zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”, Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

W dniach 11 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki”. Przy podpisaniu umowy obecny był Pana Kazimierz Misztal –Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pana Tomasza Maruszka – Z-cy Skarbnika Gminy, a spółką pod nazwą „ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Zamościu, reprezentowanego przez Pana Stanisława Bidę-Wiceprezesa firmy.

Obecnie trwają prace i obejmują w szczególności:
− rozbudowę drogi o długości 714,50m i szerokości podstawowej 5,50 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego, której początek zlokalizowany jest w km 0+013.00 w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 849 (przy granicy pasa drogowego), natomiast koniec inwestycji zlokalizowany jest w km 0+727.50, na granicy Gmin Krasnobród i Adamów;
− wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
− wykonanie zjazdów zbiorczych i leśnych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz gospodarczych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
− przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych;
− budowę kanału technologicznego;
− przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego;
− wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z remontem rowów przydrożnych i zabezpieczenie części skarp;
− urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Zamościu.

Wartość podpisanej umowy wynosi 1 625 210,48 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie do 11 listopada 2021 r.
Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

 

____________________________________________________________________________________________________________

10 maja 2021 została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim,  o dofinansowanie nie zadnia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”. Wojewoda udzielił Gminie Krasnobród dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Dróg.

Zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50.

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!