Click to listen highlighted text!

– 2023-2025, Projekt pn. “Polityka senioralna EFS+”

II Rekrutacja do projektu od 10.05.2024 r.

Gmina Krasnobród wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie informują, że rekrutacja prowadzona do dnia 15.12.2023 r., w ramach projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” przez Biuro projektu w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie została zawieszona. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, pragniemy poinformować, iż osobami które będą kwalifikowane w pierwszej kolejności będą osoby najbardziej potrzebujące (osoby 65+ z orzeczeniem o posiadanej niepełnosprawności). Największa część środków finansowych skierowana zostanie dla mieszkańców gminy wymagających profesjonalnej opieki.
Jednocześnie informujemy, że rekrutacja zostanie wznowiona od dnia 10.05.2024 r. i będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do zgłoszenia wymaganej ilości osób. Zakres wsparcia jaki został przyznany w ramach projektu to:
-usługi asystenckie -dla 120 osób
-usługi psychologiczne -dla 56 osób
-usługi pielęgnacyjne -fryzjer -dla 120 osób
-usługi “Złota rączka” -dla 120 osób
-poradnictwo prawne -dla 20 osób
-opaski życia i pakiety bezpieczeństwa.

 

 

Rekrutacja na szkolenia 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach
Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów osób starszych
Załącznik nr 2_Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
Załącznik nr 3_Formularz zgłoszeniowy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Załącznik nr 4_Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów świadczących usługi sąsiedzkie wolontariackie
Załącznik nr 5_Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla opiekunów faktycznych Załącznik nr 5a Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych
Załącznik nr 5b Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych
Załącznik nr 6_Deklaracja uczestnictwa

Rekrutacja do projektu 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zaktualizowany 8.12.2023
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy nowy
Załącznik nr 2a Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych
Załącznik nr 2b Informacja na temat przetwarzeania danych osobowych
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa nowa
Załącznik nr 4 Wykaz partnerów
Załącznik nr 5 Indywidualna Karta Wsparcia wzór
Załącznik nr 6 Karta oceny
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralna z RODO

 

Przedłużenie rekrutacji do projektu 

Szanowni Państwo,
informujemy, że przedłużamy Rekrutacje do projektu.

Rekrutacja prowadzona będzie przez Biuro projektu:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie,
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, pok. nr 8
tel. 84 660 76 91 wewn. 54

oraz

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie
ul. Kościuszki 6
22-440 Krasnobród

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Rekrutacja trwa do dnia 15.12.2023 r. 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralne EFS+
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Klauzula RODO
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 Wykaz partnerów

_____________________________________

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja prowadzona będzie przez Biuro projektu w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,
tel. 84 660 76 91 wewn. 54
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Rekrutacja trwa do dnia 30.11.2023 r. 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralne EFS+
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Klauzula RODO
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 Wykaz partnerów
_____________________________________

Projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”

Gmina Krasnobród – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie realizuje projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”,
Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
Działanie FELU.08.05 Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.
Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 roku do 31.12.2025 roku

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł.

Całkowita wartość projektu dla Gminy Krasnobród wynosi 660 380,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie z UE: 640 568,60 zł
  • wkład własny: 19 811,40 zł

Gmina Krasnobród w ramach projektu realizuje następujące zadania:

  • usługi pielęgnacyjne
  • usługi psychologiczne,
  • usługi „złotej rączki”,
  • usługi fryzjerskie.

Planowane działania w projekcie  są bezpłatne.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie.

_____________________________________

Informacje o projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Projekt skierowany jest do  seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.
Numer projektu:  FELU.08.05-IZ.00-0001/23
Całkowita wartość dofinansowania: 43 022 754,50 PLN
Okres realizacji projektu:  1 września 2023r. – 31 grudnia 2025 r.

Cel projektu – Polityka Senioralna EFS+

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 12921 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Cel szczegółowy projektu to zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla OzN, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę i tym samym podnoszących jakość życia opiekunów i podopiecznych.

Logotyp - projektu „Polityka senioralna EFS+”

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!