Click to listen highlighted text!

– 2023, Zadanie pn. „Uzbrojenie terenów uzdrowiskowych strefy A i B w Krasnobrodzie”, Rządowy Fundusz Polski Ład: “Program Inwestycji Strategicznych”

Krasnobród, dnia 24.02.2023 r.

 

W dniu 24 lutego 2023 roku  w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie została podpisana umowa na realizację zadania pn. Uzbrojenie terenów uzdrowiskowych strefy A i B w Krasnobrodzie. Umowę podpisał Pan Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Nowak – Skarbnika Gminy, a Firmą ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość, reprezentowaną przez Mateusza Michalskiego – Członka Zarządu.

Zadanie pn.Uzbrojenie terenów uzdrowiskowych strefy A i B w Krasnobrodziew trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania Wykonawca opracuje dokumentacje projektową oraz wykona roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie ciągu pieszo-jezdnego, budowie drogi dla pieszych (chodnik), budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego i monitoringu, budowę kładki nad rzeką Wieprz. Roboty budowlane obejmują w szczególności:

Branża drogowa:

1) Wykonanie drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 432,00m (ul. Wiśniowa)

 • wykonanie obustronnych poboczy
 • wykonanie oznakowania drogowego

2)  Budowa i przebudowa drogi  gminnej (ul. Sanatoryjna – boczna)

 • rozbiórkę odcinka istniejącej drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
 • wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o długości 455,00m i stałej szerokości 5,00m.
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
 • wykonanie miejsc parkingowych o wymiarach 2,50m x 5,00m oraz miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,00m z kostki betonowej brukowej.
 • wykonanie poboczy ulepszonych o stałej szerokości 0,75m.
 • wykonanie drogi dla pieszych (chodnik) o szerokości 2,50m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
 • wycinkę istniejących drzew kolidujących z inwestycją
 • przebudowę istniejącego przepustu pod drogą
 • wykonanie zieleńca, nasadzeń roślinnych (drzew).
 • wyposażenie w kosze na śmieci, ławki, elementy małej architektury,
 • wykonanie oznakowania drogowego

Branża sanitarna:

1) kanalizacja sanitarna

 • wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie poprzez wymianę odcinka sieci kanalizacyjnej oraz wpięcie istniejących przyłączy z budynków mieszkalnych do nowych studni.
 • wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej po nowej trasie
 • udrożnienie i wyczyszczenie istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową oraz przez rzekę Wieprz

2) wodociąg

 • budowę sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
 • montaż hydrantu nadziemnego

Branża elektryczna:

 • budowę oświetlenia ulicznego energooszczędnego
 • wykonanie monitoringu urządzeń i obszaru

Branża mostowa:

 • budowa kładki betonowej nad rzeką Wieprz o szerokości 5,00m i długości 20,00m.

Wartość podpisanej umowy wynosi 5 449 999,99 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 24.06.2024 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych” – edycja czwarta – Polskie Uzdrowiska

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł
Wkład własny: 449 999,99 zł     

 

 

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!