Click to listen highlighted text!

– 2024, Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych) w m. Krasnobród”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 

Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych)
w m. Krasnobród

 

                                                                                     DOFINANSOWANIE 2 050 280,76 zł                               
                                                                                     CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 562 850,95 zł                                

29 stycznia w Krasnobrodzie, Gmina Krasnobród, reprezentowana przez:
Pana Kazimierza Misztala -Burmistrza Krasnobrodu
przy kontrasygnacie
Pani Elżbiety Nowak -Skarbnika Gminy
zwany dalej „Zamawiającym”

podpisała umowę z

Konsorcjum firm w składzie:
„PBI Infrastruktura S.A.” –Lider Konsorcjum ,

z siedzibą w Kraśniku, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik,
oraz
„PBI WMB Sp. z o.o.” –Partner Konsorcjum,
z siedzibą w Kraśniku, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
reprezentowane przez Pawła Woźnicę –Dyrektora Technicznego

na realizację zamówienia publicznego polegającego na budowie drogi gminnej nr 112300L (ul. Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych) w m. Krasnobród 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
a) branża drogowa:
– wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej ulicy Łastowieckiego i Powstańców Styczniowych o łącznej długości 888m i szerokości 5m.
– wykonanie skrzyżowań z drogą powiatową oraz drogą gminną
– wykonanie zjazdów indywidualnych i poboczy z kruszywa
– wykonanie odwodnienia drogi
– wykonanie oznakowania ulic

b) branża elektryczna:
– budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
– posadowienie słupów oświetleniowych
– posadowienie szafy oświetlenia ulicznego
– przestawienie istniejących szaf kablowych i złącz licznikowych
– przełożenie istniejących linii kablowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu
– zabezpieczenie istniejących linii kablowych

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 29.08.2024 r.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!