Click to listen highlighted text!

– 2021, Zadanie pn. „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00 – 0+440.90”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO, W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG


Nazwa zadania: „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00 – 0+440.90”

Dofinansowanie: 439 318,00 zł
Całkowita wartość zadania: 878 636,37 zł


Krótki opis zadania:
Odcinek drogi ulica Kalinowej na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie w km 0+003,00 – 0+440,90 jest nieutwardzony, o dużej konfiguracji terenu. Ukształtowanie terenu w części z dużym spadkiem poprzecznym w konsekwencji uniemożliwia wykorzystanie części terenu nawet na cele drogowe.
Klasa techniczna drogi – D
Długość przebudowywanego odcinka: 437,9 m
Kilometraż: Początek planowanego odcinka zlokalizowany jest w km 0+003,00 na krawędzi jezdni utwardzonej trylinką ulicy Kalinowej (ujętej odrębnym opracowaniem do przebudowy na nawierzchnie kostki brukowej). Koniec planowanego odcinka zlokalizowany jest w km 0+440,90, na początku utwardzonej trylinką ulicy Fiołkowej o szerokości 6,0m o poboczach 0,75m.
Planowa budowa obejmie:
– wykonanie utwardzenia ulicy,
– wykonanie zjazdów na drogi boczne i do posesji,
Szerokość jezdni: 6,00m
pobocza szerokość i rodzaj: strona lewa 0+003,00 ÷ 0+440,90 pobocze gruntowe o szerokości 0,75m, strona prawa 0+003,00 ÷0+440,90 pobocze gruntowe o szerokości 0,75m.
Usytuowanie pobocza –obustronne
skrzyżowania –szt.2 kilometraż skrzyżowania ul. Kalinowej z ulicą Różaną – 0+157,68; kilometraż skrzyżowania ul. Kalinowej z ulica Kwiatową – 0+233,13
W km 0+154,23 występuje lewostronne skrzyżowanie z ulicą osiedlową (ul. Różna) o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 4,15m.
W km 0+233,13 po stronie lewej (ul. Kwiatowa) występuje utwardzona ulica szer. 3,50m wraz ze ściekiem korytkowym zakończona przy włączeniu z projektowaną ulicą.
Odwodnienie (sposób odwodnienia). Wody opadowe z zostaną odprowadzone ściekami typu pod chodnikowego do projektowanych lokalnych studni chłonnych (strona prawa). Wody opadowe po stronie lewej zostaną odprowadzone poprzez dwie utwardzone ulice do rowu drogowego i dalej istniejącym przepustem drogowym. Początkowy odcinek będzie odwadniany do kanału deszczowego wyposażonego we wpusty uliczne. Kanalizacja ze wpustami ulicznymi zlokalizowana w całości w jezdni w przebudowywanym odcinku ulicy Kalinowej.

___________________________________________________________________________________________

Odbiór końcowy budowy odcinka ulicy Kalinowej

Odbiór końcowy zadania pn. Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00÷0+440.90”

W dniu 18.05.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie odbył się odbiór końcowy zadania pn. Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00÷0+440.90”. Projekt został dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego, w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Roboty zostały wykonane w okresie od 05.10.2021 r.  do 12.05.2022 r. w ramach projektu pod nazwą: Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00÷0+440.90”.

Wykonawcą robót był Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Sp. z o.o. Mokre 24D, 22-400 Zamość reprezentowany przez p. Mateusza Michalskiego – Członka Zarządu oraz p. Łukasza Michalskiego – Kierownika budowy.

Wartość odebranych robót wniosła 572 829,55 zł netto i 704 580,35 zł brutto.

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi 714 338,51 zł netto i 878 636,37 brutto  zł.

__________________________________________

Krasnobród, dnia 16.12.2021 r.

Odbiór częściowy ul. Kalinowej 

Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia 14.12.2021 r. Komisja powołana przez Burmistrza Krasnobrodu dokonała odbioru częściowego robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00÷0+440.90”, realizowanych na podstawie nr 64/2021 z dnia 30.09.2021 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 11.10.2021 r., pomiędzy Gminą Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, a firmą ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Sp. z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość.

Roboty zostały wykonane w okresie od 05.10.2021 r. do 13.12.2021 r. zgodnie z wpisami w Dzienniku budowy.
Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.
Na tym etapie wykonywania robót nie wystąpiły odstępstwa od projektu.
Jakość wykonanych robót częściowych uznano za dobrą.
Wartość odebranych częściowo robót, wynosi netto 141 508,96 zł i brutto 174 056,02 zł.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Krasnobród, dnia 20.10.2021 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą

W dniu 30 września 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003,00÷0+440,90”. Przy podpisaniu umowy obecny był Pan Janusz Oś – Z-ca Burmistrza Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Nowak – Skarbnika Gminy, a spółką pod nazwą „ ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY “DROGMOST” Sp. z o.o.,  reprezentowanego przez Pana Mateusza Michalskiego – Członka Zarządu.

Wartość podpisanej umowy wynosi: 878 636,37 zł brutto.
Dofinansowano: 439 318,00 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Budowa ul. Kalinowej na liście rezerwowej 

Gmina Krasnobród pragnie poinformować, że złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) wniosek na realizację zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00 – 0+440.90” znajduje się na pozycji 13 listy rezerwowej zadań gminnych z możliwością umieszczenia zadania na liście podstawowej i otrzymania dofinansowania w wysokości 601 108,00 zł.  Całkowita wartość wniosku wynosi 1 202 218,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ul. Kalinowa przed realizacją

 

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!