Click to listen highlighted text!

– ZPORR w naszej Gminie – budowa dróg

Projekt numer Z/2.06/III/3.3.1/511/05

“Modernizacja ciagu pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie”

Projekt nr Z/2.06/III/3.3.1/511/05 pod nazwą “Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie” został współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu 3 Rozwój lokalny: działanie 3.3-Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie numer 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU
“Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie” przedstawia się następująco:

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 171 802,66 PLN
Udział  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dofinansowania projektu wyniósł 872 973,83 PLN co stanowiło75% wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 116 396,51 PLN co stanowiło 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Gminy Krasnobród w finansowaniu projektu wyniósł 182 432,32 PLN z tego na pokrycie  15% wydatków kwalifikowalnych projektu wydatkowano kwotę 174 594,77 PLN; natomiast na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych wydatkowano kwotę 7 837,55 PLN

SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  PROJEKTU

1) Modernizacja ulicy Mickiewicza i ulicy Cichej na łącznej powierzchni  – 4590,20m2
z budową zjazdów i parkingów na powierzchni 736,9m2. Obie ulice przebudowano z uwzględnieniem całkowitej modernizacji  konstrukcji podbudowy. Wszystkie nawierzchnie wykonano z kolorowej kostki brukowej typu starobruk gr. 8cm – układanej we wzory.  Wzdłuż ulicy Mickiewicza wykonano nowy chodnik o łącznej  powierzchni 647,8m2  o nawierzchni z kostki brukowej starobruk gr. 6cm.

2) Budowa kolektora kanalizacji burzowej długości 179m z rur strukturalnych PVC o średnicy  1000mm  wraz ze studniami rewizyjnymi o średnicy fi 1200mm – 3,00szt oraz studzienkami ściekowymi PVC o średnicy fi 500mm – 7,00 szt.

3) Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową polegająca na wykonaniu  linii kablowej oświetlenia ulicznego – 348,00m oraz montażu słupów oświetlenia ulicznego – 8,00 szt.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt został  rozpoczęty: 01.03.2006; zakończony: 15.07.2006r.

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią ulica Peowiaków 7; 22-400 Zamość
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!