Click to listen highlighted text!

– Podpisano umowę na rozbudowę drogi gminnej w Kaczórkach

11 czerwca podpisano umowę na realizację zadnia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km 0+727,50”. 
Gmina Krasnobród, reprezentowana przez Pana Kazimierza Misztala -Burmistrza Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pana Tomasza Maruszaka – Z-cy Skarbnika Gminy
a spółką pod firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Zamościu, reprezentowana przez Pana Stanisława Bidę – Wiceprezesa firmy.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
− rozbudowę drogi o długości 714,50m i szerokości podstawowej 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, której początek zlokalizowany jest w km 0+013.00 w rejonie skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 849 (przy granicy pasa drogowego), natomiast koniec inwestycji zlokalizowany jest w km 0+727.50, na granicy Gmin Krasnobród i Adamów;
− wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
− wykonanie zjazdów zbiorczych i leśnych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz gospodarczych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
− przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych;
− budowę kanału technologicznego;
− przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego;
− wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z remontem rowów przydrożnych i zabezpieczenie części skarp;
− urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą robót została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.
Wartość podpisanej umowy wynosi 1 625 210,48 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie do 11 listopada 2021 r.

Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!