Click to listen highlighted text!

– Magłorzata Miecznik

W dniu 18.05.2022 r. komisja odbiorowa przy udziale p. Mateusza Michalskiego -Członka Zarządu, p. Łukasza Michalskiego – Kierownika budowy oraz p. Piotra Kawalca -Inspektora nadzoru dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00÷0+440.90” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty realizowano
w terminie od dnia …

Burmistrz Józefowa działając w oparciu o art. 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z …

INFORMACJA

W zawiązku ze zbliżającym się sezonem turystycznym Urząd Miejski w Krasnobrodzie przypomina osobom prowadzącym działalność z zakresu krótkotrwałego zakwaterowania o obowiązku poboru opłaty uzdrowiskowej, która od 01 kwietnia 2021 roku wynosi 3 zł od osoby przebywającej dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłatę uzdrowiskową zobowiązane są uiszczać osoby przebywające w Krasnobrodzie i …

21 kwietnia Burmistrz Krasnobrodu p. Kazimierz Misztal przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Elżbiety Nowak zawarli umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród”.

Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku, reprezentowany przez: Zarządcę sukcesyjnego -p. Tomasza Kustrę oraz Kierownika budowy -p. Ewę Smagłowską …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!