Click to listen highlighted text!

– Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od stycznia 2024r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Na naukę nigdy za późno” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od stycznia 2024r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Na naukę nigdy za późno”  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Realizacja projektu ma na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmiany ścieżki kariery zawodowej i wspierania mobilności zawodowej.

Termin realizacji: 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Uczestnicy:

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby dorosłe spełniające wszystkie poniższe warunki:

 1. pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 2. posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia
 3. zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Grupę docelową będą stanowiły 48 osoby (25K/23M)

w tym m.in.:

 • 50% tj. 24 osoby (K/M) – osoby starsze i /lub osoby o niskich kwalifikacjach / lub osoby z niepełnosprawnościami (4 osoby w tym 2K/2M),
 • 30% tj. 15 osób (11K/4M) – osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w

związku z decyzją Rady UE stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy.

Rekrutacja:

Spełnienie podstawowych kryteriów kwalifikowalności do projektu – 1 pkt

Preferencja dla osób o statusie wymienionym poniżej:

 1. Osoby 60+ – 1 pkt
 2. Osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt
 3. Osoby z niepełnosprawnością – 1 pkt
 4. Wysiedleńcy z Ukrainy – 2 pkt

W wyniku rekrutacji będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt.

Wsparcie:

W ramach projektu Beneficjent będzie realizować trójstopniową ścieżkę wsparcia dla każdego z uczestników projektu, obejmującą:

 1. indywidualną diagnozę (ocenę) posiadanych umiejętności 48 osób x 2 godz.
 2. dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się, zgodną z wynikami audytu umiejętności
 3. walidację nabytych umiejętności. (48 egzaminów)

Zaplanowano szkolenia dla 6 grup, każda grupa po 78h:

I   grupa:  01.02.2024r.– 31.03.2024r. (8 osób)

II  grupa:  01.06.2024r.– 31.07.2024r. (8 osób)

III  grupa: 01.10.2024r.– 30.11.2024r. (8 osób)

IV grupa: 01.02.2025r.– 31.03.2025r. (8 osób)

V  grupa: 01.05.2025r.– 30.06.2025r. (8 osób)

VI grupa: 01.10.2025r.– 30.11.2025r. (8 osób)

Program szkolenia „Kompetencje cyfrowe” (78 godz.)

 1. Podstawy obsługi komputera wraz z przetwarzaniem tekstów – 18 godz.
 2. Podstawy pracy i bezpieczeństwa w sieci – 6 godz.
 3. Obsługa i korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych 18 godz.
 4. Komunikacja przez internet – 12 godz.
 5. E-usługi – 12 godz.
 6. Sporządzanie CV i listu motywacyjnego – 6 godz.
 7. Podstawy fotografii i edycji zdjęć-6 godz.
 8. Walidacja nabytych umiejętności (48 egzaminów)

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

Wartość projektu: 301 526,10 zł.

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 281 093,22 zł.

Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 1. Kościuszki 65, I piętro pok.8; tel. 501 469 025,

e-mail: biuro@barr.org.pl; www.barr.org.pl

Zapraszamy!

Білгорайська Агенція Регіонального Розвитку S.A. з січня 2024 року розпочинає

реалізацію проекту під назвою «Вчитися ніколи не пізно» в межах програми

Європейського Фонду для Люблінського воєводства 2021-2027 на кошти Європейського Соціального Фонду Плюс

Реалізація проекту спрямована на підтримку навчання впродовж всього життя, зокрема надання гнучких можливостей для підвищення та зміни кваліфікації для кожного, беручі до уваги навички в підприємництві та цифрових навиків, кращого передбачення змін і попиту на нові навички чи професії потрібні на ринку праці, сприяння та підтримка кар’єрних змін та професійної мобільності.

Термін реалізації проекту: з 1 січня 2024 року. до 31 грудня 2025 року

Учасники:

Проект підтримує лише дорослих, які відповідають усім наведеним нижче вимогам:

 1. працюють, проживають або перебувають у Люблінському воєводстві в

в рамах положень Цивільного кодексу,

 1. мають базові навички (розуміння та створення інформації, розуміння

математики, цифрові навички), що відповідає не вище ніж 3 рівень стосовно Рівня Польської Рамки Кваліфікацій (без закінчення середньої школи або без вищої освіти) незалежно від освіти та статусу зайнятості

 1. заявили з власної ініціативи про бажання вдосконалювати та доповнювати свої навички та компетенції.

Цільовою групою буде 48 осіб (25Жінки/23Чоловіки), в тому числі:

– 50%, тобто 24 особи (Ж/Ч) – люди похилого віку та/або люди з низькою кваліфікацією/або особи з обмеженими можливостями (4 особи. з них 2Ж/2Ч),

– 30%, тобто 15 осіб (11Ж/4Ч) – дорослі, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з рішенням Ради ЄС про наявність масового припливу переміщених осіб з України.

Рекрутація

Відповідність основним критеріям долучання до участі в проекті – 1 бал

Перевага особам із зазначеним нижче статусом:

 1. Люди 60+ – 1 бал
 2. Особи з низькою кваліфікацією – 1 бал
 3. Інваліди – 1 бал
 4. Переселенці з України – 2 бали

В результаті набору ви зможете отримати максимум 6 балів.

Підтримка:

У рамках проекту Бенефіціар реалізує триетапний шлях підтримки для:

кожного з учасників проекту, в тому числі:

 1. індивідуальна діагностика (оцінка) кваліфікації 48 осіб х 2 години.
 2. адаптована та гнучка пропозиція навчання, яка відповідає результатам перевірки навичок
 3. перевірка набутих навичок. (48 іспитів)

Навчання планується в 6 групах тривалістю 78 годин кожна:

І група: 01.02.2024–31.03.2024 (8 осіб)

ІІ група: 06.01.2024 – 31.07.2024 (8 осіб)

ІІІ група: 01.10.2024–30.11.2024 (8 осіб)

IV група: 01.02.2025–31.03.2025 (8 осіб)

V група: 01.05.2025–30.06.2025 (8 осіб)

VІ група: 01.10.2025 – 30.11.2025 (8 осіб)

Програма навчання «Цифрові компетентності (навички)» (78 годин)

 1. Базові навички роботи з комп’ютером, включаючи обробку тексту – 18 год.
 2. Основи роботи та безпеки в мережі – 6 год.
 3. Робота з електронними таблицями 18 год
 4. Спілкування через Інтернет – 12 год.
 5. Електронні послуги – 12 год
 6. Підготовка резюме (CV) та супровідного листа – 6 год.
 7. Основи фотографії та редагування фотографій – 6 год.
 8. Перевірка набутих навичок (48 іспитів)

Проект сприятиме збільшенню кількості дорослих, які отримають кваліфікацію

або набудуть навички, адекватні вимогам регіонального та національного ринку праці.

Вартість проекту: 301 526,10 злотих.

Вартість внеску з Європейських фондів: 281 093,22 злотих.

Детальну інформацію надаємо в проектному офісі:

Biłgoraj Regional Development Agency S.A.

вулиця Костюшко 65, другий поверх кімната 8; тел.501 469 025,

e-mail: biuro@barr.org.pl; www.barr.org.pl

Запрошуємо!

informacja o projekcie ulotka(ukr)

informacja o projekcie ulotka

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!