Click to listen highlighted text!

– NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Burmistrz Krasnobrodu informuje, że w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 846, 2727 z późn. zm.) do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołącza:
1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za okres od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. oraz ich zestawienie,
2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1570 z późn. zm.) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
3. oświadczenie dot. formy prawnej producenta rolnego.
Ponadto informuje się, że limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Dotacje będą wypłacane w terminach:
  • 3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, pok. nr 11 lub pod nr telefonu: 84 660 7691 wew. 37
Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!