Click to listen highlighted text!

– Odbiór końcowy budowy kanalizacji

W dniu 11.06.2021 r. w Krasnobrodzie, odbył się odbiór końcowy dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz
z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, AI. N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki”.

Roboty zostały wykonane w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca:
Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Kustra Adam w spadku, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość, reprezentowany przez
Tomasza Kustrę –Zarządca sukcesyjny,
Marcina Bondyrę –Kierownika budowy

Inwestor:
Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród reprezentowany przez
Kazimierza Misztala – Burmistrza Krasnobrodu
oraz Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2020 z dnia 21.05.2020 r. w składzie:
Małgorzata Miecznik-Borkowska -Członek Komisji,
Dorota Sikora -Członek Komisji

przy współudziale inspektora nadzoru wiodącego:
Jacka Marcyniuka -Inspektor nadzoru branży sanitarnej,
Jacka Gmyza -Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie

Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia 30.04.2021 r., komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych Umowy Nr 11/2020 z dnia 28.02.2020 r. i Aneksu nr 1 z dnia 14.12.2020 r., Aneksu nr 2 z dnia 19.02.2021 r.

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi netto 1 358 000,00 zł i brutto 1 670 340,00 zł.

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!