Click to listen highlighted text!

– 2022, Tryb podstawowy, postępowanie znak I.271.1.8.2022 pn.”Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaczórkach”

Krasnobród, dnia 21.11.2022 r.

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Krasnobród, zwana dalej „Zamawiającym”
3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
Tel. +48 (84) 660 76 91, Fax. +48 (84) 660 76 91, wew. 15
Adres poczty elektronicznej: um@krasnobrod.pl, zamowienia@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: https://krasnobrod.pl/ogloszenia/przetargi
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /90i5l7bxxn/SkrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DN.15.12.2022 R.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I.271.8.2022

 

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA I.271.1.8.2022

 

WYJAŚNIENIA DO SWZ Z DN.07.12.2022 R.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 06.12.2022 R.
ZMIANY DO SWZ Z DN. 06.12.2022 R.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN.02.12.2022 R.
WYJAŚNIENIA DO SWZ Z DN.02.12.2022 R.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DN.21.11.2022 R.
SWZ I.271.1.8.2022 Z DN.21.11.2022 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ.1 PROJEKTY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 2 STWIORB
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ CZ. 3 PRZEDMIARY ROBÓT
Zał. Nr 2 do SWZ Projekt umowy
Zał. Nr 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego
Zał. Nr 4 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zał. Nr 5 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. Nr 6 do SWZ Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zał. Nr 7 do SWZ Wzór wykazu robót budowlanych
Zał. Nr 8 do SWZ Wzór wykazu osób
Zał. Nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania na miniPortalu

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!