Click to listen highlighted text!

– 2022, Zapytanie ofertowe nr nr I.271.2.26.2022 pn. „Organizacja wyjazdów na zajęcia aqua aerobiku” w ramach projektu: „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”

 

Dotyczy: Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922-272-05-50, REGON 950 368 701
Telefon 84 6607691, 84 6607692, Fax 84 6607158
Adres poczty elektronicznej: um@krasnobrod.pl, zamowienia@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

TRYB POSTĘPOWANIA
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości powyżej 50.000 PLN. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j Dz. U. z 20212 r., poz. 1710 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku (MIiR/2014-2020/12(5)).
Rodzaj zamówienia: usługa

Niniejsze Zapytanie zamieszcza się:
-na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
-na stronie internetowej Zamawiającego www.krasnobrod.pl w zakładce „Ogłoszenia”, następnie „Przetargi”
-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród.

2022-12-01-INFORMACJA-O-UNIEWAŻNIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE_Organizacja wyjazdów

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 -OŚWIADCZENIE

OGŁOSZENIE BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!