Click to listen highlighted text!

– 2022-2023 Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Zapraszamy mieszkańców gminy Krasnobród do bezpłatnego wypożyczania sprzętu:

laska czwórnóg, chodzik, wózek inwalidzki, przenośny koncentrator tlenu, kule ortopedyczne, pionizator statyczny, podnośnik wannowy, rotor rehabilitacyjny, wózek pielęgnacyjny toaletowy, łóżko rehabilitacyjne, materac odleżynowy, rower trójkołowy rehabilitacyjny, szyny najazdowe.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w siedzibie Gminy Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, pokój nr 8 lub telefonicznie 84 660 76 91 wew. 54, poniedziałek-piątek: od 7:30 do 15:30

Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

________________________________
15.03.2022 r.
________________________________
15.03.2022 r.
________________________________
15.03.2022 r.
Gmina Krasnobród realizująca projekt  pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”, ogłasza rekrutacje Uczestników/czek do projektu.
Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym do dnia 15.04.2022 r.
Celem głównym projektu jest poprawienie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Krasnobród poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz tworzenie warunków do opieki domowej poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego od 01.03.2021 r. do  30.06.2023 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych min. 60 osób zamieszkujących teren Gminy Krasnobród w wieku 60 lat i więcej, w tym:
-60% Uczestników/Uczestniczek Projektu stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich (36 UP)
-20% Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie mieszkańcami zdiagnozowanego obszaru rewitalizacji Gminy Krasnobród,
-40% Uczestników/Uczestniczek Projektu będą stanowić osoby z
niepełnosprawnościami.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do projektu na wzorze, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do biura projektu:

– osobiście w biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, pok. nr 8, w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30,

– przesłać oryginały pocztą na wyżej wymieniony adres lub przekazać dokumenty podczas spotkania z kadrą projektu (dogodne dla osób niepełnosprawnych).
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

W przypadku przesłania dokumentów (skany dokumentów) za pośrednictwem poczty elektronicznej: mmiecznik@krasnobrod.pl, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę elektronicznego potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego, pok. nr 8, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
Kontakt:
Tel. 84 660 76 91 wew. 54
p. Małgorzata Miecznik -koordynator projektu
________________________________
„Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”

Gmina Krasnobród realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”.

Projekt obejmuje:
Zajęcia rozwijające zainteresowania kulturalno-artystyczne:

Zajęcia muzyczno-teatralne
Zajęcia garncarstwa
Zajęcia malarskie
Zajęcia stolarstwa artystycznego
Wyjazd grupowy do teatru (Lublin): 2 wyjazdy
Wyjazd do kina (Zamość): 5 wjazdów
Zapewnione zostaną m.in. ubezpiecz., transportu, biletów wstępu, koszty wyżywienia podczas wyjazdów
Zajęcia prozdrowotne:
Zajęcia z dietetykiem
Zajęcia z rehabilitantem
Zajęcia indywidualne z rehabilitantem
Zajęcia aqua aerobiku w Tomaszowie Lubelskim
Zajęcia kulinarne

Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i poradnictwa:
Poradnictwo prawne
Poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Zajęcia prowadzone w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Celem P jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 os. niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Krasnobród poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz tworzenie warunków do opieki domowej poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego od 02.02.2022 r.–30.06.2023 r.
Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0081/20.

Dofinansowanie projektu z UE: 453 665,00 zł.
Wartość projektu: 533 723,54 zł.

 

Zespół projektowy:

1.Małgorzata Miecznik -koordynator projektu,
2.Piotr Garbula -zastępca koordynatora,
3.Joanna Nizio -specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń,
4.Dorota Sikora -specjalista ds. monitoringu,
5.Krzysztofa Pitura -specjalista ds. szkoleń.

________________________________
2022-02-02
Wsparcie dla seniorów czyli usługi przystępne i wysokiej jakości
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wręczył dziś umowy o dofinansowanie czterem samorządom z naszego regionu, które postanowiły zapewnić dodatkowe usługi społeczne i pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tym umowom do samorządów trafi ponad 4 mln zł dofinansowania ze środków UE.
Projekt Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród w kwocie dofinansowania wynoszącej blisko 427 tys. zł, zakłada zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy. Projekt zakłada także utworzenie warunków do opieki domowej poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Seniorzy zyskają także możliwość korzystania z cyklu zajęć, warsztatów, wyjazdów i poradnictwa.
info i foto: www.lubelskie.pl
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!