Click to listen highlighted text!

– 2022-2023 Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

________________________________
15.03.2022 r.
________________________________
15.03.2022 r.
________________________________
15.03.2022 r.
Gmina Krasnobród realizująca projekt  pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”, ogłasza rekrutacje Uczestników/czek do projektu.
Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym do dnia 15.04.2022 r.
Celem głównym projektu jest poprawienie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Krasnobród poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz tworzenie warunków do opieki domowej poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego od 01.03.2021 r. do  30.06.2023 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych min. 60 osób zamieszkujących teren Gminy Krasnobród w wieku 60 lat i więcej, w tym:
-60% Uczestników/Uczestniczek Projektu stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich (36 UP)
-20% Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie mieszkańcami zdiagnozowanego obszaru rewitalizacji Gminy Krasnobród,
-40% Uczestników/Uczestniczek Projektu będą stanowić osoby z
niepełnosprawnościami.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do projektu na wzorze, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do biura projektu:

– osobiście w biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, pok. nr 8, w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30,

– przesłać oryginały pocztą na wyżej wymieniony adres lub przekazać dokumenty podczas spotkania z kadrą projektu (dogodne dla osób niepełnosprawnych).
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

W przypadku przesłania dokumentów (skany dokumentów) za pośrednictwem poczty elektronicznej: mmiecznik@krasnobrod.pl, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę elektronicznego potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego, pok. nr 8, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
Kontakt:
Tel. 84 660 76 91 wew. 54
p. Małgorzata Miecznik -koordynator projektu
________________________________
„Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”

Gmina Krasnobród realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”.

Projekt obejmuje:
Zajęcia rozwijające zainteresowania kulturalno-artystyczne:

Zajęcia muzyczno-teatralne
Zajęcia garncarstwa
Zajęcia malarskie
Zajęcia stolarstwa artystycznego
Wyjazd grupowy do teatru (Lublin): 2 wyjazdy
Wyjazd do kina (Zamość): 5 wjazdów
Zapewnione zostaną m.in. ubezpiecz., transportu, biletów wstępu, koszty wyżywienia podczas wyjazdów
Zajęcia prozdrowotne:
Zajęcia z dietetykiem
Zajęcia z rehabilitantem
Zajęcia indywidualne z rehabilitantem
Zajęcia aqua aerobiku w Tomaszowie Lubelskim
Zajęcia kulinarne

Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i poradnictwa:
Poradnictwo prawne
Poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Zajęcia prowadzone w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Celem P jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 os. niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Krasnobród poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy oraz tworzenie warunków do opieki domowej poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego od 02.02.2022 r.–30.06.2023 r.
Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0081/20.

Dofinansowanie projektu z UE: 453 665,00 zł.
Wartość projektu: 533 723,54 zł.

 

Zespół projektowy:

1.Małgorzata Miecznik -koordynator projektu,
2.Piotr Garbula -zastępca koordynatora,
3.Joanna Nizio -specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń,
4.Dorota Sikora -specjalista ds. monitoringu,
5.Krzysztofa Pitura -specjalista ds. szkoleń.

________________________________
2022-02-02
Wsparcie dla seniorów czyli usługi przystępne i wysokiej jakości
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wręczył dziś umowy o dofinansowanie czterem samorządom z naszego regionu, które postanowiły zapewnić dodatkowe usługi społeczne i pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tym umowom do samorządów trafi ponad 4 mln zł dofinansowania ze środków UE.
Projekt Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród w kwocie dofinansowania wynoszącej blisko 427 tys. zł, zakłada zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu gminy. Projekt zakłada także utworzenie warunków do opieki domowej poprzez funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Seniorzy zyskają także możliwość korzystania z cyklu zajęć, warsztatów, wyjazdów i poradnictwa.
info i foto: www.lubelskie.pl
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!